آرشیواحساسات مادری

احساسات مادر شدن
بانوی منخانواده

احساسات زنی که مادر میشود

احساساتى كه يك زن با مادر شدن پيدا مى كند تنها منحصر به اوست. زمانى كه مادر ميشوى مأموريتى جهت بقآء يك موجود زنده بر عهده ى توست. كه مسلما لازمه ى اين مأموريت داشتن رابطه اى عميق خواهد بود. تضاد احساست و فرهنگ جامعه مادران نيز شبيه به تمامى آدميان داراى احساساتى چون عشق، غم، تنفر، خشم و ... هستند . اما به محضِ ورود كودك به دنيايشان، مديريت اين عواطف متضاد مختل مى شود . يكى از عوامل زمينه ساز اين مشكل، ارزشهاى فرهنگى جامعه است، كه مادر را شخصى متصور ساخته كه تمام احساسش در عشق خلاصه...