آرشیواختلال شخصیت

اختلال شخصیت بی ثبات یا مرزی چیست؟
روانشاسیسلامت

اختلال شخصیت بی ثبات یا مرزی چیست؟

اختلال شخصیت مرزی : براي من كه بيشتر ساعتهاي روز در مطب مشغول كارم، يكي از شايعترين و در عين حال مخرب ترين بيماري هاي شخصيتي، اختلال شخصيت بي ثبات و ناپايداره (مرزي). بچه هايي كه زير سه سالگي از مادر دور بودن يا كيفيت مراقبت مادر (يا مراقب جايگزين) خوب و امن و با ثبات نبوده، يا در اثر بيماري مزمن، بايستي مكرر در بيمارستان بستري ميشدن و علاوه بر ناخوشي فيزيكي، از مادر هم به دور بودن، مرگ والدين بخصوص مادر در كودكي، سابقه آزارهاي جنسي و جسمي و مشاهده خشونت خانوادگي، همگي در ايجاد چنين شخصيتهايي نقش...