آرشیواز بین بردن آفت درختان میوه

زمان سم پاشی درختان
درختان میوه

بهترین زمان سم پاشی درختان میوه

بهترین زمان سم پاشی درختان میوه برای یک باغبان جمع آوری میوه های خوشمزه از درختان باغش می باشد. این درحالی است که بسیاری از حشرات عطر و طعم شیرین میوه های رسیده را دوست دارند و همین باعث میشود میوه ها آسیب ببینند و خراب شوند. پس کنترل آفت و حشرات زمانی که میوه در حال رسیدن است کاری حیاتی و ضروری می باشد. آفات درختان میوه:  تعداد حشراتی که برای درختان میوه ما مضر هستند زیاد است. تعداد بی شماری از این آفات فقط بر روی برگ درختان میوه آسیب می سانند ولی همین کار باعث کاهش رشد...