آرشیوبرگ زیتون

خواص بیشمار برگ زیتون
گیاهان دارویی

خواص بیشمار برگ زیتون

زیتون یکی از قدیمی ترین گیاهانی است که شناخته شده می باشد. درخت زیتون قدمتی حدود 6-7 هزار سال دارد و کشور مبدا آن یونان می باشد. از درخت زیتون در ساخت پناهگاه ، دارو و سوخت استفاده می شد و درخت زیتون سمبل هوش و صلح است و در انجیل، افسانه های یونانی و هنر مصری از آن نام برده اند. زیتون نمایانگر ثروت و وفور کشور بود. درخت زیتون یکی از گیاهانی است که در انجیل از آن نام برده شده است. روغن زیتون برای افروختن مشعل های معابد و بازی های المپیک استفاده می شد. تاجی از برگ...