آرشیوبرگ های پاییزی

4 روش استفاده از برگ های پاییزی در باغبانی
گل و گیاهنکات کاربردی گل و گیاه

4 روش استفاده از برگ های پاییزی در باغبانی

برگ های پاییزی را دور نریزید در اغلب خانه ها برگ های پاییزی را هر هفته جمع کرده و در کیسه های زباله بزرگ جمع می کنند و تحویل شهرداری می دهند ولی امروز ما 4 روش استفاده از برگ های پاییزی در باغبانی را برای شما عزیزان توضیح می دهیم تا دیگر نیاز به جمع کردن و دور ریختن برگ های پاییزی نباشد. پس برگ های پاییزی را دور نریزید. کمپوست برگ کمپوست برگ برگ های پاییز، به ویژه آن هایی که توسط یک ماشین چمن زن خورد شده اند بهترین منبع تولید کمپوست می باشند. برگ ها یک...