آرشیوبچه ها را تربیت بکنیم؟

خانوادهکودکان

شیوه درست تربیت کودکان چیست؟

در طولِ اين چند سالي كه كار ميكنم هميشه سوالي كليشه اي از جانب والدين وجود داشته، شيوه ي درست تربيت چيست؟ يا اينكه چطور مي تونيم بفهميم كه تربيتِ درستي براي بچه مون در پيش گرفتيم؟ بچه ها را تربیت نکنید!! هر بار با پرسشِ اين مهم، بي درنگ يادِ يكي از اساتيدِ رك گويِ دوران تحصيل ميفتم كه مي گفت: به پدر و مادرا بگيد تو رو خدا شما بچه هاتونو تربيت نكنين. به شوخي ميگفت چرا ما تو بچه گربه ها و سگا و شامپانزه ها مشكل رفتاري نمي بينيم؟ چون ميذارن به روال عادي و غريزي...