آرشیوتخم شربتی و تشنگی

گل و گیاهگیاهان دارویی

فواید و خواص تخم شربتی

فواید تخم شربتی : تخم شربتی گیاهی خودرو و یک ساله است. این گیاه شبیه به ریحان ولی با برگ ها و تخم های ریزتر است. تخم شربتی  دارای ساقه های مربع شکل و گل های مایل به قرمز و صورتی است. این گیاه بومی آمریکای مرکزی است و در اوایل بهار در کوهستان ها و بیابان ها رشد می کند. تخم شربتی به نام های بادروج، تره خراسانی، اوقیمن، حوک، بورنگ، صریرا و بادروج ابیض نیز شناخنه می شود. این گیاه به دلیل دارابودن ترکیبات لعاب‌دار به‌صورت محلول در آب (شربت) استفاده می‌شود. لعاب این دانه‌ها پس از جذب...