آرشیوپاک کردن ظروف مسی

خانه مندست ساز

تمیز کردن ظروف مسی کدر شده

مس، عنصر Cu، یک فلز نارنجی مایل به قرمز است که در مناطق مختلف جهان استخراج می شود. مس نرم است و راحت می توان با آن کار کرد. مس یکی از اولین فلزات مورد استفاده انسان ها برای استفاده های مختلف بود. یکی از ارزشمندترین خواص مس، توانایی آن برای هدایت گرمایی و الکتریکی است. این ویژگی باعث می شود که ظروف مسی برای پخت و پز مناسب باشند. با این حال، مس اغلب با رطوبت و ناخالصی های موجود در هوا واکنش می دهد و کدر می شود مگر اینکه به طور مرتب تمیز شود. با ما همراه...