بیماری های رایج سرخس

معرفی گیاه سرخس

سلام خیلی از دوستان در خصوص بیماری های سرخس سوال میپرسن که میشه گفت گیاه سرخس در اثر کمبود رطوبت دچار آفاتی مثل شپشک آردآلود، مگس سفید، کنه، شته میشود و البته با افزایش رطوبت و یا هرس کردن به روش تقسیم ریشه و ایجاد چند گیاه کوچک از یک گیاه بزرگ و یا حذف تدریجی برگ ها در چندین مرحله با این آفات میتوانید مبارز کنید.درضمن رطوبت زیادی هم مشکل ساز است و باعث بیماری های قارچی بوتریس و فوزاریوم، لکه برگی، پوسیدگی ریشه میشود ک برای درمان می توانید از قارچ کش ها برای ضد عفونی کردن بستر استفاده کنید و آبیاری را در صبح انجام دهید. ولی در زیر به برخی از بیماری های و آفات سرخس اشاره میکنیم.

سوختگي ريزوکتونيايي – Rhizoctonia blight

علائم بيماري در کولتيوارهاي مختلف سرخس با توجه به وضعيت خاص شاخ و برگ با قدري اختلاف تقريباً شبيه به يکديگر مي باشند. بر روي سرخس پاي خرگوشي لکه هاي سياهي بر روي برگهاي نقاط مختلف بوته ايجاد مي شود در سرخس اسپارگوس بيماري بيشتر باعث خشک شدن برگهاي نيمه پايين بوته شده و در سرخس بوستون باعث سوختگي برگچه هاي روي رگبرگ اصلي و ريزش آنها مي شود.

بیماری سرخس-سوختگي ريزوکتونيايي

سميت ناشي از نيتروژن Nitrogen toxicity

مصرف بيش از اندازه کودهاي ازته (نيتراته) باعث ايجاد يک نوع سميت در سرخس شده که بيشتر به صورت بد شکل شدن برگها و ايجاد پارگي هايي در آنها بروز مي نمايد. برگها در اين حالت رشد طبيعي نداشته و حتي رشد کمتري هم از برگهاي داراي کمبود نيتروژن از خود نشان خواهند داد.

بنر گل من و تو

لکه برگي در اثر باکتري پسودوموناس – Psedomonas leaf spot

علائم بيماري در سرخس Pteris cretica شامل لکه هاي نامنظم قرمز متمايل به قهوه اي و در سرخس لانه پرنده (Asplenium nidus) علائم سوختگي نسبتاً شديدي بر روي برگها نمايان مي شود که شدت اين سوختگي غالباً در يک طرف پهنک برگ بيشتر از طرف ديگر آن است. در گونه Platycruium bifurcatum لکه هاي سخت با سطحي ناصاف و به رنگ قهوه اي به صورت دايره اي شکل بر روي برگها ايجاد مي شود.

لکه های برگی سرخس

لکه برگي در اثر قارچ ميروتيسيوم Myrothecium leaf spot

لکه هايي به رنگ خاکستري متمايل به سياه و به شکل و اندازه هاي متفاوت بر روي قسمتهاي مختلف تشکيل مي شود. بر روي نقاط آلوده برگ پس از مدتي اندامهاي بارده غيرجنسي قارچ (اسپوردوکيوم) تشکيل شده که با پراکنش اسپورهاي حاصل باعث آلودگي مجدد برگها مي شوند.