آفت و بیماری گل و گیاهگل و گیاهگل و گیاه آپارتمانی

بیماری های رایج سرخس

معرفی گیاه سرخس

سلام خیلی از دوستان در خصوص بیماری های سرخس سوال میپرسن که میشه گفت گیاه سرخس در اثر کمبود رطوبت دچار آفاتی مثل شپشک آردآلود، مگس سفید، کنه، شته میشود و البته با افزایش رطوبت و یا هرس کردن به روش تقسیم ریشه و ایجاد چند گیاه کوچک از یک گیاه بزرگ و یا حذف تدریجی برگ ها در چندین مرحله با این آفات میتوانید مبارز کنید.درضمن رطوبت زیادی هم مشکل ساز است و باعث بیماری های قارچی بوتریس و فوزاریوم، لکه برگی، پوسیدگی ریشه میشود ک برای درمان می توانید از قارچ کش ها برای ضد عفونی کردن بستر استفاده کنید و آبیاری را در صبح انجام دهید. ولی در زیر به برخی از بیماری های و آفات سرخس اشاره میکنیم.

سوختگی ریزوکتونیایی – Rhizoctonia blight

علائم بیماری در کولتیوارهای مختلف سرخس با توجه به وضعیت خاص شاخ و برگ با قدری اختلاف تقریباً شبیه به یکدیگر می باشند. بر روی سرخس پای خرگوشی لکه های سیاهی بر روی برگهای نقاط مختلف بوته ایجاد می شود در سرخس اسپارگوس بیماری بیشتر باعث خشک شدن برگهای نیمه پایین بوته شده و در سرخس بوستون باعث سوختگی برگچه های روی رگبرگ اصلی و ریزش آنها می شود.

بیماری سرخس-سوختگی ریزوکتونیایی

سمیت ناشی از نیتروژن Nitrogen toxicity

مصرف بیش از اندازه کودهای ازته (نیتراته) باعث ایجاد یک نوع سمیت در سرخس شده که بیشتر به صورت بد شکل شدن برگها و ایجاد پارگی هایی در آنها بروز می نماید. برگها در این حالت رشد طبیعی نداشته و حتی رشد کمتری هم از برگهای دارای کمبود نیتروژن از خود نشان خواهند داد.

لکه برگی در اثر باکتری پسودوموناس – Psedomonas leaf spot

علائم بیماری در سرخس Pteris cretica شامل لکه های نامنظم قرمز متمایل به قهوه ای و در سرخس لانه پرنده (Asplenium nidus) علائم سوختگی نسبتاً شدیدی بر روی برگها نمایان می شود که شدت این سوختگی غالباً در یک طرف پهنک برگ بیشتر از طرف دیگر آن است. در گونه Platycruium bifurcatum لکه های سخت با سطحی ناصاف و به رنگ قهوه ای به صورت دایره ای شکل بر روی برگها ایجاد می شود.

لکه های برگی سرخس

لکه برگی در اثر قارچ میروتیسیوم Myrothecium leaf spot

لکه هایی به رنگ خاکستری متمایل به سیاه و به شکل و اندازه های متفاوت بر روی قسمتهای مختلف تشکیل می شود. بر روی نقاط آلوده برگ پس از مدتی اندامهای بارده غیرجنسی قارچ (اسپوردوکیوم) تشکیل شده که با پراکنش اسپورهای حاصل باعث آلودگی مجدد برگها می شوند.

ارسال پاسخ