ابزارهای کاربردی کشاورزی

ابزارهای کاربردی کشاورزی
ابزارهای کاربردی کشاورزی

ابزارهای کاربردی کشاورزی وسایلی هستند که در مزرعه از آن ها استفاده می شود. این ابزارها شامل وسایلی برای حمل شن و ماسه، وجین کردن، شخم زدن خاک، حمل کود و مواد و… می باشند. ابزارها و لوازم کشاورزی زیاد و متنوع هستند که در اینجا چند ابزار کاربردی دستی ذکر شده است. این لوازم عبارتند از:

ابزار کاربردی دستی کشاورزی

ابزار کاربردی دستی کشاورزی
ابزار کاربردی دستی کشاورزی

داس

این ابزار برای بریدن طراحی شده است و یک تیغه فولادی تیز دارد که متصل به یک دسته چوبی می باشد.

ابزار نشا

از این وسیله برای ایجاد گودال در زمین استفاده می شود. زمانی که بوته های گیاهان در سینی نشا به اندازه مناسب رسید، با این وسیله یک گودال در زمین ایجاد می کنند و بعد بوته را در آن می کارند.

چنگک

ابزارهای کاربردی دستی کشاورزی - چنگک
ابزارهای کاربردی دستی کشاورزی – چنگک

این وسیله برای جدا کردن دانه ها از خرمن ها استفاده می شود و از دندانه های نازک یا ضخیم فلزی تشکیل شده که ضخیم و نازک بودن دندانه ها بستگی به کار مورد نظر دارد

بنر گل من و تو

ابزار پیوند

تیغه های فلزی کوچک قاشقی شکل است که لبه های تیز کوچک و دسته چوبی دارد و برای پیوند زنی از این ابزار استفاده می شود.

فرغون

فرغون یک وسیله برای انتقال مواد است که یک چرخ دارد که در کشاورزی برای بارگیری و تخلیه مواد(شن، ماسه، کود و …) استفاده می شود.

بیلچه

ابزارهای کاربردی دستی کشاورزی - چنگک
ابزارهای کاربردی دستی کشاورزی – چنگک

ابزاری که در انتهای آن یک کفه فلزی است ، برای جابه جا کردن خاک، جابه جا کردن بوته ها و گل ها از آن استفاده می شود.

ابزار وجین

برای کندن علف های هرز و خارج کردن آن ها از زمین از این وسیله استفاده می شود.

سمپاش

این وسیله یک مخزن برای ریختن سم در آن دارد و برای سمپاشی گیاهان استفاده می شود.

میله

میله های فلزی که به عنوان داربست برای بعضی از بوته های گیاهان استفاده می شود.

آبپاش

ابزارهای کاربردی دستی کشاورزی - آبپاش
ابزارهای کاربردی دستی کشاورزی – آبپاش

ظروف فلزی هستند که دارای یک مخزن آب و یک لوله با حفره های کوچک در سر آن می باشد و برای آبیاری گیاهان استفاده می شود.

شخم زن دستی

از چند تیغه تشکیل شده، بهتر است جنس این تیغه ها فولادی باشد و برای شخم زدن زمین از آن استفاده می شود و یک دسته چوبی یا فلزی دارد.

بیل

وسیله ای است که یک کفه فلزی مستطیلی دارد و برای جابه جا کردن خاک و صاف کردن سطح زمین از آن استفاده می شود و دسته آن فلزی یا چوبی است.