مزایای سم پاشی زمستانه

مزایای سم پاشی زمستانه

 سم پاشی زمستانه یکی از راههای کنترل وکاهش خسارت آفاتی مانند شپشکها ،شته ها ، کنه ها ، وتخمهای بعضی آفات و کنترل بعضی از بیماریهای درختان میوه است و  با یک سمپاشی زمستانه خوب و دقیق می توان 2 الی 3 بار سمپاشی بعدی در فصل بهار و تابستان را کاهش داد.

 سم پاشی زمستانه مزایای زیادی دارد :

سم پاشی زمستانه- گل من و تو

1- به علت اینکه درختان باغ، برگ و میوه و گل ندارند کمتر در اثر سم صدمه می بینند.

2- مقدار سم و محلول سمی کمتری برای پوشش کامل درختان لازم است.

بنر گل من و تو

3-  به علت نبودن برگ و میوه، سم رسانی به تمامی قسمت های درخت ممکن و آسان است.

4- مشکل مسمومیت محصول تولیدی وجود ندارد و یا بسیار کم است بر خلاف موقعی که سم روی برگ و میوه پاشیده می شود.

5- سمپاشی درختان باغ و انجام عملیات سمپاشی راحت تر است.

6- با یک سمپاشی زمستانه خوب و دقیق می توان از چندین سمپاشی بعدی در فصل بهار و تابستان جلوگیری کرد.

7- برخی از آفات و بیماریها فقط با سمپاشی زمستانه قابل کنترل هستند.

8- بسیاری از عوامل خسارتزای مهم با سمپاشی زمستانه کامل یا به میزان زیادی کنترل می شوند. آفات مهمی که با سمپاشی زمستانه کنترل می شوند مانند انواع کنه ( کنه دو نقطه ای و کنه قرمز و … )، انواع شپشکها (نخودی و واوی، الفی و آرد آلود و … )،انواع شته ها(مومی و خونی، هلو، ….. ) و بیماریهای مهمی مانند آتشک دانه دارها، لکه سیاه سیب و گلابی، لکه آجری بادام، پوسیدگی مومیایی میوه، لکه غربالی هسته دارها و حتی بسیاری از بیماریهای سرشاخه ها و شاخه ها مانند شانکرها با سمپاشی زمستانه کنترل می شوند .

9- سمپاشی زمستانه پوشش محافظتی قوی و مناسبی برای درختان بعد از هرس های گیاهپزشکی وهرس باروری ایجاد می کند.