احساسات زنی که مادر میشود

احساسات مادر شدن

احساساتى كه يك زن با مادر شدن پيدا مى كند تنها منحصر به اوست. زمانى كه مادر ميشوى مأموريتى جهت بقآء يك موجود زنده بر عهده ى توست. كه مسلما لازمه ى اين مأموريت داشتن رابطه اى عميق خواهد بود.

تضاد احساست و فرهنگ جامعه

مادران نيز شبيه به تمامى آدميان داراى احساساتى چون عشق، غم، تنفر، خشم و … هستند .
اما به محضِ ورود كودك به دنيايشان، مديريت اين عواطف متضاد مختل مى شود .
يكى از عوامل زمينه ساز اين مشكل، ارزشهاى فرهنگى جامعه است، كه مادر را شخصى متصور ساخته كه تمام احساسش در عشق خلاصه مى شود و هيچ گونه احساس بدى نسبت به كودكش نخواهد داشت.
حجم زيادى از مادران نيز به كمك اين ديدگاه شتافته و بر آن دامن زده و شروع به خود سانسورى مى كنند.

آنچه در این مطلب مطالعه میکنید:

اما با گذر زمان ، مادر احساس مى كند تضاد شديدى بين احساسات متناقض درونى اش و آنچه فرهنگ جامعه از آن انتظار دارد وجود دارد و همين امر منجر به عذاب وجدان ، درون او ميگردد !

بنر گل من و تو

او احساس مى كند زمانى مادرى خوب است و بهشت زير پاى اوست كه تماما بى نقص و ايده آل باشد. خستگى ناپذير ، هميشه خنده رو و تماما در حال از خود گذشتگى ! و به اين مى گويد يك مادر ِ كامل بودن .

احساسات زنی که مادر می شود - مژگان رضائی

مضطرب شدن مادران

و آن هنگام كه ذره اى ازين تصورى كه برايش ساخته شده و خودش هم به آن دامن زده دور مى شود اضطرابى او را در برميگردد و به مادر بودن خود شك مى كند .
آيا ميتوان عدم احساس خشم و نفرت را در مادر قبول كرد ؟!

خير ؛ و اين تنها تفكرى باطل است كه باعث مى شود مادر فكر كند كامل بودن امكان پذير است ، در صورتى كه اينگونه نيست .

و اين تفكر ؛ از مادران افرادى خشمگين، مضطرب و غمگين مى سازد و اينكه خودش را نيز قبول ندارد !

سنگین تر شدن مسئولیت

مادران هر روز كار و مسئوليت خود را سنگين تر مى كنند تا بلكه به آن تصور غير واقعى مادر كامل بودن برسند. و اى کاش داستان به همين جا ختم ميشد. تمام اين تلاشها توقعى در او ايجاد مى كند براى باز پس گرفتنِ آنها از كودكش در آينده اى نه چندان دور اين تلاشهاى افراطى براى كامل بودن با هم تركيب مى شوند و جملاتى مى سازنند شبيه به اينكه :

( من تمام زندگى ام رو به پاى تو ريختم .. چه زجرها كه بخاطر تو نكشيدم .. من زندگى كردم به خاطر تو .. هدفم از زندگى كردنم تو بودى و بس و امثال اينها ) .


اينجاست كه وابستگى ناسالم و نابالغانه اى در كودك شكل گرفته و فرديت او را به خطر مى اندازد .. در مجموع به اين نتيجه ميرسيم كه مادر قبل از شناخت و درك ِعواطف كودكش نياز دارد با واقعيت درونى خودش آشنا شود و آن را انكار نكند ..
.
متن : #مژگان_رضائى